„ПРОКЪЛНАТИТЕ” ФАКТИ и СМУЩАВАЩИТЕ ХИПОТЕЗИ

„ПРОКЪЛНАТИТЕ” ФАКТИ и СМУЩАВАЩИТЕ ХИПОТЕЗИ

Мнениеот west003 » Пон Яну 28, 2019 4:29 pm

откъс от "Живата симбиотика – Теория на единната наука"
Автор: Константин Каменов
Изображение

В съвременната науката съществуват и "прокълнати" факти, и смущаващите хипотези, които дълго време пречеха за развитието на различни области в познанието и на науката в цялост. Те не са към абстрактните величини и ако към тях се подхождаше коректно по-бързо биха донесли положителни резултати за цялото човечество. Като "прокълнати" факти бяха белязани всички откривани от археологията артефакти и дори по-големи обекти, които застрашаваха еволюционната теория или биха могли да променят досегашната разработена картина за древната култура на света и как тя се е развила. Откриването на подобни артефакти или обекти реално би могло да обърне визията на древните ценности и би пренасочило големи количества от световния капитал в други посоки. По-доброто би било, че сведения от тези открития ще докажат пред цялото човечество как развитието на хората и на земята, а също и на Вселената в цялост, не е било еволюционно. Този факт би повел много въпроси след себе си.

Думите на Бенджамин Франклин "Въпреки, че науката може да обясни много странни феномени, някои загадки все още са неразгадани – често просто защото все още няма достатъчно информация, чрез която да се достигне до заключението", казват много. Малко се прозира обаче зад тях или по-скоро е забранено да се прозре. Поднасяме повечето изводи тук, въз основа на дългогодишните ни изследвания, предимно в областта на (прото-)българската история.

Константин Каменов:
Изображение

Като най-важен факт трябва да се знае – Човечеството не се е развивало еволюционно, а на базата на пикове и спадове като почти всички висши технологии са изнамерени преди милиони години.

Ще насочим вниманието към малка група от „прокълнатите” факти, с които ние сме работили. Ето част от думите на Пловел и Бержие в "Утрото на магьосниците": "Според класическата методика съществуват два вида фак­ти – прокълнати и други. Например описанието на летящи ма­шини в древните текстове, използването на парапсихологически способности от "примитивните" племена или наличие на никел в монети от 235 г. пр.н.е. (бактрианските пари, изсече­ни от цар Еутидемий II) са прокълнати факти. Отхвърлени. Забранено е да бъдат изследвани."

Фредерик Соди в труда си Обяснение на радия отбелязва дословно своя възглед: "Мисля, че в миналото са съществували цивилизации, познаващи атомната енергия. Те са били унищожени именно от лошото използване на тази енергия".

Разбира се, това предположение на един голям учен все още не доказва нищо, но то е по-скоро като мото на следващите факти, които ще предложим.

"Нима не откриваме в тях (древните текстове; К. К.) някакво потвърждение на убеждението, че една някогашна забравена човешка раса е владеела знания, които ние усвоихме съвсем наскоро, както и такива, до които ние все още не сме стигнали (…) Това може би е ехо от една от многото предишни епохи в незаписаната история на света, от ерата, в която хората са вървели по пътя, по който ние вървим сега (…) раса, способна да видоизменя материята, няма нужда да си вади хляба с пот на челото. Подобна раса би могла да преобрази пустинен континент, да стопи полярните ледове и да превърне целия свят в "засмяна" райска градина" (с. 100).

Преди всичко, противно на битуващото мнение, рационалистическите методи не са изобретени от Декарт. Да видим какво пише той: "Търсещият истината тряб­ва, доколкото е възможно, да се съмнява в нея". Фраза­та е знаменита и се възприема като нещо неизричано преди. Но достатъчно е да разтворим книга втора от Метафизика на Аристотел, за да попаднем на: "Притежаващият знания трябва преди всичко да умее да се съмнява, тъй като съмнението на ума води към откри­ване на истината". След попадането на толкоз много "прокълнати" факти, повечето от които не са поместени тук, в ИЗ "Корени" продължихме да надграждаме. Така достигнахме и до някои изключително важни изводи. Що се отнася до областта на сплавите – тя е особено значима за съвременната промишленост, – множест­во сериозни факти не избягват от вниманието на древ­ните. Те не само умеят да създават направо от комп­лексни минерали невероятно чисти сплави, но и използват особени сплави като електрона (самородна сплав от злато и сребро), която ние досега не сме изучили сериозно, макар да познаваме рецептата за създаването й.

В село Дъбино, Карловско (България), бе открит кинжал от минимум три хиляди години пр. Хр. Той е изработен от злато в смес с платина.

Изводът на Никола дьо Валоа от XV в., че превръщанията, тайните и техниката за освобождаване на енергия са били известни на хората още преди изобретяването на писмеността, намери своето потвърждение в безброй много факти.

Едва отскоро Млечният път се възприема като генера­тор на звездни светове: но ацтеките са твърдели убедено то­ва. Диваците са запазили онова, което науката днес преоткрива. Вярвали са в единството на мате­рията още преди изолацията на водородния атом. Вярвали са в дървото човек, в желязото човек много преди Боуз да измери чувствителността на растенията и да отрови метал с отрова от кобра.

Голям интерес в тази насока предизвика лекцията на проф. Благой Амов в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", озаглавена ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АРХЕОЛОГИЯ, през 2001 г. Според този български учен първите метали, изработени от хора, са датирани още от каменната ера и те са били изработвани в Югоизточна Европа, предимно в земите на (прото-) траките. Неговите изследвания довеждат до извода, че медната ера е била преди бронзовата. Тези заключения се базират върху опити от областта на ядрената физика, която след радиоактивността разработва методи на основата на радиоактивния разпад. Това води до революция в биологията и историята на Земята (нова предполагаема възраст 4,5 милиарда години)(…) били обработени общо 4,7 тона мед, като за добиването й са били използвани малахит и лазурит (свидетелстващи, че предците ни са познавали много от химичните елементи, както и техните свойства).

За да се види по-образно колко напреднали са били уменията на дедите ни в областта на МЕТАЛУРГИЯТА, ще предложим вижданията по въпроса на още няколко изтъкнати учени:

…Новите сравнителни изследвания на металните предмети, намиращи се в музеите в България, Румъния, Югославия, Гърция и Северозападна Мала Азия, разкриват един много интересен факт: металът, от който са направени тези предмети, произхожда от едно и също находище. Съветският учен археолог Евгений Н. Черних, който години наред участваше в разкопките на смесената българо-съветска археологическа експедиция в района на Стара Загора, откри група рудници – може би най-ранните – за добиване и обработване на мед в Европа. Анализът на метала, от който са направени предметите, рудите, както и начинът на отливането потвърждават факта, че от центъра на Балканския полуостров още в IV хил. пр.н.е. се е разпространявала мед по цяла Европа.

Датирането на… производствения процес показва, че тези рудници са били експлоатирани още през IV хил. пр.н.е. До тях се намирали и енеолитни селища на рудничарите, които са умеели да получават мед от минералите малахит и лазурит – открити в готов за топене вид. Оказа се, че още в тези древни времена племена от народи, населявали земите на днешна България, са притежавали и знания, и високо майсторство за обработване на рудите и получаване на метал.

"Тук обаче е важно да се изтъкне, че носител на стара високоразвита цивилизация, познаваща медта, златото и бронза, е било най-старото население в източната част на Балканския полуостров – траките" (Динков, Б. Етруската загадка. С., 1984, с. 117–118).

В землището на с. Боснек са преработени повече от 10 000 000 кубични метра златоносни терасни материали. В района на с. Стакевци са преработени около 3 000 000 кубични метра златоносни чакъли. При терасата, включена в междуречието на реките Чупренска и Горноломска, при с. Средногорие, са промити около 6 000 000 кубични метра чакъли и пясъци. По терасата на Дългоделска Огоста, между Калето и Буков брод, е промит повече от 20 000 000 кубични метра златоносен материал. От споменатите разсипни находища старите рудари са получили няколко десетки тона злато“ (Георгиев, Г. С. Полезните изкопаеми от времето на траките. 1987, с. 19).

През 1933 г. д-р Колин Г. Финк, тогавашен шеф на Катедрата по електрохимия в Колумбийския университет, изказва предположението, че древните египтяни са ползвали електролизата и метализирането по електрически път – процес, открит уж през XIX в.

За добиването на медна руда отдавна има сведения, че е ставало и в Многоречието (Аму-Даря, Сър-Даря). На този факт обръща внимание българският историк Д. Димитрова в сборника ОТ ДВУРЕЧИЕТО ДО КИТАЙ. Тя констатира, че шумерите са внасяли метали от Източна Анатолия и Средна Азия. Последният район месопотамците са ползвали дори за внасяне на готови изделия, изработени от калаен бронз, в който съдържанието на калай е било средно 5,52 %.

Нататък ще предложим и малко сведения за висши технологии в самолетостроенето и атомното оръжие.

В Мусола Пурва има странно описание, необяснимо за етнолозите от XIX в., та дори и за нас: "Това е непознато оръжие, желязна мълния, гигантски вес­тител на смъртта, който превръща в прах всички чле­нове на расата на вришните и андхаките. Обгорените тела са неузнаваеми. Косите и ноктите на хората опадват, предметите се чупят без явна причина, птиците побеляват. След няколко часа всичката храна става от­ровна. Мълнията се превръща във фин прах".

И по-нататък: "Пурша летеше на борда на високомощна вимана, той хвърли върху огромния град само един снаряд, зареден от силата на Вселената. Ослепителна светлина, подобна на десет хиляди слънца, се издигна в цялата си красота. Когато вимана се приземи, тя приличаше на великоле­пен антимонов блок, оставен върху земята…"

Описание на унищожителните устройства има поместено в почти всички от (прото-)българските епоси, между които най-подробни са Махабхарата и нейният раздел Рамаяна. Много от авторите, изследвали тази творба, предлагат извода, че става въпрос за извънземни летателни съоръжения и технологии. Всичко това можеше да изглежда вярно, ако не бяха многообхватните описания в различните творения. Подобни текстове могат да бъдат създадени само от автори, които са били в тесен контакт с разглежданите уреди и са имали познание не само от специфичните науки, но и от описаните съоръжения. В противен случай нямаше да знаем, че формата на летателните устройства, от които са хвърлени ядрените оръжия, е била по подобие на "лазурни, яйцеобразни облаци", "светещи сфери", нямаше да знаем, че ги е задвижвала "етерна сила, която нанася удар на земята при излитане" и че са издавали "нежни и мелодични звуци", както и че са излъчвали "подобно на огън, сияние". Били са изработени от сплав от "няколко метала", като част от тях е била "червена", а другата част – "лека и бяла" (може би "берилий"). От фактологична гледна точка още не може да се обясни от експертите пълното описание на тези устройства на смъртта. Защото всичко това е по-скоро към "прокълнатите" факти и по-голямата част от информацията е била скрита.

Що се отнася до смущаващите хипотези, то синтезирахме в три основни групи, поднасяйки ги в точки:

1. Чрез поднасяната визия за историята, към която е и археологията, се извършва и най-голямата манипулация на човечеството. В три раздела на науката се появява и терминът смущаващи хипотези. Същевременно се изрязва от корен и се преиначава същността и най-малкото, поради което като контрапункт бе нужно да се появи и ИЗ "Корени". Основното ни мото стана "В науката не вярвам дори и на себе си!" Работата на ИЗ "Корени" се превърна в необходимост, защото, под зоркия поглед на съвсем малка група от хора "прокълнатите" факти и смущаващите хипотези биват постоянно измитани под масата на научната визия и вместо да са в помощ на цялото човечество при своята налична разработеност и качественост, се явяват в услуга само на по-малко от 0,15% от хората на земята.

2. През настоящия период на земното развитие медиумите биват постоянно забранявани, гонени или неглижирани. Същото се случва и с духовни учения като орфизъм, богомилство, апостолическото християнство и много други. Всички те са в кръга на смущаващите хипотези. Появяващите се на тяхно място мутирали философии са изцяло за манипулация и поддържане в страх на цялото земно население.

3. Във всички земни култури, възникнали върху духовни учения от българския клон на човечеството, се открива, че при човек се лекува едновременно душа, дух и тяло с духовно-енергийни практики, но не с лекарства. От своя страна българските култури, като ипостази на Бог/Вселена са безплатни творения за развитието на човечеството. Обратно на тях лекарствата пренасочват капитала към определен малък кръг от хора, но по-тревожното е, че успяват системно да унищожават човешката интуиция, енерго-информационното поле на хората и да прекъсват силата на енергийните му точки.

4. ДНК е троична структура, но докато това се разбере от голямата част на човечеството светът най-вероятно ще е преминал през III-та световна война и повечето хора ще са избити. Истинската същност на ДНК не е в неговото материално проявление, а в неговия енерго-информационен, светлинен първообраз. Той може да движи човека към невероятни висоти, тъй като е оформен за стотици (дори хиляди) години живот. За да се случи това отново трябва да се подходи синергетично и да се спре възможността дори да съществуват понятия "прокълнати" факти и смущаващи хипотези.

Източник: korenyt.info
west003
 
Мнения: 2162
Регистриран на: Пет Дек 17, 2010 1:30 pm

Назад към Разни

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

cron