С Т А Т У Т

На Мрежата на Обединените Български Уфолози

1. Предмет на дейност
1.1 Сдружението е независимо, самоуправляващо се, доброволно и съзнателно обединение на граждани с идеална цел и с интереси в областта на неизследваните явления и загадки в съвремения и древния свят на Земята.
1.2 Дейността на сдружението е изследване, документиране, класифициране на появата на НЛО, аномални явления и всякакви загадки в природата, около и при хората, пропагандиране и провокиране на интерес в тези области.
1.3 Сдружението осъществява дейността си посредством проучване, изследване, събиране и класификация на информация в горепосочените направления, създаване или приемане на хипотези, при възможност – провеждане на експерименти.
1.4 Сдружението извършва информационен обмен сред членовете си, както и със сродни организации в България и чужбина, научни колективи, с независими изследователи и търсачи на неизвестното.
1.5 Всеки член на мрежата има право да организира съвместно с други членове изследователски екпедиции или други подходящи форми на изследователска работа и дейности свързани със загадките около нас.
1.6 Организиране на конференции, семинари, лекции по определении теми, свързани с дейността на сдружението и полуляризиране на дейността му сред хората.

2. Членство
2.1 Член на сдружението може да бъде всеки, който добрововолно изявява това свое желание.
2.2 Членове на сдружението могат да бъдат:
– действителни – с право на глас в Общото събрание
– асоциирани (симпатизанти), които нямат право глас в Общото събрание при вземане на решения
2.3 Действителните членове могат да бъдат индивидуални и колективни.
2.4 Действителните членове на организацията заплащат членски внос, който се определя от Общото събрание за всяка календарна година, като колективните в зависимост от броя на техните членове.
2.5 Правата и задълженията на членовете са на принципа на равенството.
2.6 Изявление от името на организацията може да дава само член на ръководния орган или оторизирано от ръководния орган лице (с потвърждение в писмена форма). Всякакво изказване от други лица, включително и членове, не ангажира самата организацията, като тя не носи отговорност за това.
2.7 Членовете се задължават да запазят конфиденциалност на вътрешната информация на сдружението. Такава информация може да добие публичност само след решение от ръководния орган.
2.8 Всеки член може да проявява инициативност при изработване и реализиране на програма, цели и задачи на сдружението.
2.9 Всеки член е длъжен да се грижи за опазване доброто име и престижа на организацията и нейните членове.
2.10 Прекратяване на членството става по собствено желание с писмена молба до Председателя или автоматично, чрез изключване със санкция на Ръководството, ако системно или грубо се наруши добрия тон и етично отношение в сдружението.

3. Управление дейността на сдружението
3.1 Ръководен орган на сдружението е Общото събрание, което определя реда и начина на работата му.
3.2 За координиране дейността на сдружението Общото събрание избира ръководство, което е упълномощено да представлява сдружението пред обществеността и други организации.
3.3 Ръководството се състои от Председател и двама заместници – заместник председател и научен секретар с функции и на касиер.
3.4 Председателят представлява сдружението пред трети лица и извършва оперативното ръководство на дейността на организацията.
3.5 Председателят свиква Общото събрание по своя инициатива или по искане на половината от членовете на сдружението.
3.6 Всички решения, които вземат Общото събрание трябва да бъдат приети с мнозинство повече от 50% + 1 от присъстващите членове. Необходимият кворум за вземане на решения е 50% от членовете на сдружението. Ако няма необходимия кворум се вземат Проекто решения, които се подлагат на електронно гласуване – неприсъстващите членове могат да потвърдят взетите решения по електронен път със срок до 7 дни след изпращане на запитването.
3.7 Сдружението осъществява своята дейност чрез самоиздръжка, като осигурява своите финансови средства от членски внос, дарения, и постъпления от спонсори на организацията. Контролът по приходите и разходите се осъществява от Ръководството, който се отчита финансово веднъж годишно за предходен период пред Общото събрание. Отчета и финасовия план се приемат от Общото събрание на сдружението.

Настоящия статут е приет на учредително събрание на СДРУЖЕНИЕТО проведенo в град Стара Загора на 3.12.2011 г.